ข่าวจากเพื่อนบ้าน

on 02 June 2008

ขอเชิญพุทธบริษัทร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในงานบรรพชาอุปสมบท
ฉลองพระเจดีย์โพธิมงคล และทอดผ้าป่าสามัคคี ๑๐๘ ต้น
ณ วัดโพธิเจติยาราม (ทุ่งควาย) ต.ปาดังเกอร์เบา อ.เปิ้นดัง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
วันที่ ๑๙ - ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

..................................................................................................

เนื่องด้วยคณะกรรมการวัดโพธิเจติยาราม (ทุ่งควาย) ได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์โพธิมงคล วิหารหลวงพ่อทวด
และอดีตเจ้าอาวาส ขนาดยาว ๓๑.๔๐ เมตร กว้าง ๑๗.๒๐ เมตร สูง ๒๑.๙๐ เมตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน บัดนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการวัดโพธิเจติยาราม จึงได้กำหนดจัดงานบรรพชาอุปสมบท ฉลองพระเจดีย์โพธิมงคลและทอดผ้าป่าสามัคคี ๑๐๘ ต้น ขึ้น เพื่อหาทุนปัจจัยมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพระอุโบสถ ที่ชำรุดทรุดโทรม ให้พร้อมใช้งานได้ต่อไป จึงขอเชิญญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศล ในงานบรรพชาอุปสมบท ฉลองพระเจดีย์โพธิมงคล และทอดผ้าป่าสามัคคี ๑๐๘ ต้น ในวันเวลาตามกำหนดการข้างล่างนี้
คณะกรรมการวัดโพธิเจติยาราม ต้องขอกราบ ขออนุโมทนาขอบพระคุณ คณะญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านทุกคน ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ ขอกราบอาราธนาอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีหลวงพ่อเจดีย์ หลวงพ่อทวด และบารมีหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิเจติยารามทุกองค์ ได้โปรดเมตตาประทานพร ให้คณะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย จงมีแต่ความสุข ความเจริญ จงโชคดีมีชัย จงโชคดีมีลาภ จงโชคดีมีสุข ทำมาค้าขาย ขอให้ร่ำรวยทั่วกันทุกท่านเทอญ.

กำหนดการ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตรงกับแรม ๑ ค่ำ เดือน ๗ ( 19 / 6 / 2008 )
เวลา ๒๑.๐๐ น. ประกอบพิธีไหว้เจ้าที่

วันศุกร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตรงกับแรม ๒ ค่ำ เดือน ๗ ( 20 / 6 / 2008 )
เวลา ๐๙.๒๙ น. ประกอบพิธีปลงผมนาค
เวลา ๑๖.๒๙ น. ประกอบพิธีเปิดพระเจดีย์โพธิมงคล
เวลา ๑๗.๒๙ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์
เวลา ๑๘.๒๙ น. ประกอบพิธีทำขวัญนาค โดย...หมอทำขวัญนาค ที่มีชื่อเสียง จาก ประเทศไทย

วันเสาร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตรงกับแรม ๓ ค่ำ เดือน ๗ ( 21 / 6 / 2008 )
เวลา ๑๐.๒๙ น. ประกอบพิธีทักษิณา ทำบุญอุทิศให้อดีตบรรพบุรุษและอดีตเจ้าอาวาส
เวลา ๑๓.๒๙ น. ประกอบพิธีแห่นาครอบพระอุโบสถ และรอบพระเจดีย์โพธิมงคล
เวลา ๑๔.๒๙ น. ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท
เวลา ๒๐.๒๙ น. ประกอบพิธีสะเดาะห์เคราะห์

วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตรงกับแรม ๔ ค่ำ เดือน ๗ ( 22 / 6 / 2008 )
เวลา ๑๐.๒๙ น. ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
เวลา ๑๑.๒๙ น. ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน ๑๐๘ รูป
เวลา ๑๓.๒๙ น. ประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๔.๒๙ น. ประกอบพิธีถวายพระเจดีย์โพธิมงคล และทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมพระอุโบสถ
พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี.

0 comments: